Convocatòries públiques

 • Resolució EMO/1983/2011, d’11 d’agost, de modiicació de la Resolució EMO/1481/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’ofe
 • Resolució EMO/2055/2011, de 8 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d’accions de formació del Programa de qualiicació professional inicial per al curs aca
 • ENS/1084/2011, de 26 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria d’autorització als establiments per a impartir els programes de qualiicació professional inicial corresponents al curs escolar 2011-201
 • BSF/1083/2011, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per inançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de
 • TRE/422/2010, de 9 d’agost, de modiicació de l’Ordre TRE/369/2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realit
 • TRE/421/2010, de 9 d’agost, de modiicació dels articles 23.2, 29.2 i 33 de l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la qualiicació professional
 • TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, di
 • TRE/2495/2010, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la concessió de subvencions en el marc del Projecte Treball als barris.
 • TRE/2488/2010, de 12 de juliol, per la qual es modiiquen els imports màxims destinats a la concessió de subvencions previstes a la Resolució TRE/663/2010, de 9 de març.
 • TRE/2483/2010, de 15 de juliol, per la qual s’amplia l’import màxim destinat als plans de formació de caràcter intersectorial previstos a l’article 1.1.a) de la Resolució TRE/1145/2010, d’1 d’abril, p
 • IUE/2450/2010, de 9 de juliol, de modiicació de la Resolució IUE/1242/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut per a la consolidació de sistemes territoria
 • EDU/388/2010, de 9 de juliol, per la qual es modiica l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualiica’t en els ensenyaments de formació professional del s
 • TRE/371/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases de concessió de subvenció del Programa de qualiicació professional inicial i s’obre la convocatòria per al curs acadèmic 2010-2011
 • TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici
 • GAP/366/2010, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el t
 • IUE/282/2010, de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garanties de la Secretaria d’Indústria i Empresa-Institut Català de Finances per al inançament d
 • GAP/296/2010, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie destinats a corporacions locals per renovar o crear punts TIC.
 • TRE/1573/2010, de 7 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per presentar sollicituds de concessió de subvencions per a la realització de plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i univer
 • Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con
 • AAR/287/2010, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associa
 • TRE/293/2010, de 6 de maig, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors coinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per
 • PRE/1472/2010, de 7 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos 1 i 3 del Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al
 • Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas par
 • Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2010 para la concesión de ayudas del P
 • IUE/1242/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut per a la consolidació de sistemes territorials d’innovació, dinamització de clústers i empreses que desen
 • TRE/248/2010, de 20 d’abril, d’ampliació del termini per a la presentació de sollicituds que preveu l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatò
 • GAP/245/2010, de 15 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010 i s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a les organitzacions sindicals
 • IUE/1197/2010, de 8 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització i els projectes de creació i i
 • EDU/1084/2010, de 8 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a l’adjudicació d’una beca de col·laboració en tasques de formació en qualiicacions professionals i en tecnologies de la inform
 • ASC/1098/2010, de 26 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats per a la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interès social
 • TRE/1145/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al inançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, especíi
 • TRE/1058/2010, de 6 d’abril, d’ampliació de l’import màxim destinat a les subvencions que s’atorguin d’acord amb la Resolució TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria antic
 • ECF/243/2010, de 31 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a inançar projectes i activitats de promoció de l’ec
 • a la Resolució TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació
 • Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. I
 • TRE/220/2010, de 23 de març, per la qual es ixen les obligacions de difusió de les actuacions emmarcades en el projecte Impuls.
 • GAP/207/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores, i s’obre la convocatòria per concedir subvencions a projectes de foment de la implantació i de l’ús de les tecnologies de la i
 • TRE/1022/2010, de 18 de març, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria per a l’any 2009 dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afec
 • TRE/213/2010, de 9 d’abril, de modiicació de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals
 • Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social
 • ASC/939/2010, de 23 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per e
 • EDU/919/2010, de 24 de març, per la qual s’obre la convocatòria d’autorització als establiments per a impartir els programes de qualiicació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011
 • IUE/871/2010, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores dels ajuts del Programa Focus: enfocament estratègic, i del Programa 360º: millora del model de gestió, i s’obren le
 • Orden ITC/798/2010, de 22 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2010 de las subvenciones establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras.
 • IRP/175/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions per promoure la participació ciutadana adreçades a ens locals i consorcis, i se n’obre la conv
 • TRE/777/2010, de 9 de març, per la qual es disposa la publicació del Conveni marc de col·laboració per a la realització d’accions relatives als plans o programes per a l’execució de l’Estratègia espan
 • VCP/770/2010, de 16 de març, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a iniciativa dels ens locals que tinguin c
 • IUE/136/2010, de 8 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al inançament d’actuacions de transformació estru
 • ASC/741/2010, de 23 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats de dones, consistent en el lliurament d’equipament informàtic destinat a l’aprop
 • AAR/158/2010, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, i es convoquen de manera extraordinària per a l’any
 • 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural amb motiu del temporal de neu de març de 2010
 • del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, sobre obertura d’una convocatòria de subvencions.
 • Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del plan avanza, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la info
 • TRE/664/2010, de 9 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions als programes d’àmbit local de foment i assessorament p
 • TRE/143/2010, de 5 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions de suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’
 • GAP/135/2010, de 4 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de teletreball, foment de les tecnologies de la informació i la
 • IUE/608/2010, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents ICF-ACC1Ó Inversió Exterior per al inançament de pr
 • Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores
 • TRE/637/2010, de 2 de març, per la qual s’admet el dipòsit i s’acorda la publicació de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plan
 • IUE/558/2010, d’1 de març, per la qual es modiica la Resolució IUE/145/2010, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions individuals en l’à
 • IUE/145/2010, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a els bases reguladores per a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit dels projectes per al foment i la competitivitat de la int
 • TRE/121/2010, de 18 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l’establiment d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de les re
 • Resolución de 17 de febrero de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de becas dentro de la XVI Edición del Programa de Formación en Cooperación Internacional «Mujeres y D
 • 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualiicacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional.
 • IRP/117/2010, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions formatives en participació ciutadana i millora de la qualitat democr
 • TRE/557/2010, de 23 de febrer, per la qual s’actualitzen per a l’any 2010 les quanties màximes de l’import de les subvencions per a la realització d’itineraris personals d’inserció.
 • TRE/517/2010, de 23 de febrer, per la qual s’aprova la Instrucció de justiicació de les subvencions públiques de les convocatòries de l’any 2009 per al inançament de plans de formació d’oferta de carà
 • TRE/113/2010, de 22 de febrer, que modiica l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oport
 • TRE/116/2010, de 17 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció de la igura de l’agent d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
 • AAR/99/2010, 15 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per a l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, i s’obre la convocatòria de
 • TRE/77/2010, de 19 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de l’ajut temporal extraordinari Renda formació autònoms, dins del marc del projecte IMPULS, consistent
 • Orden ITC/404/2010, de 22 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y
 • del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius per al foment de l’artesania catalana.
 • del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius per donar suport a la moda catalana.
 • del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Programa Proit per al primer semestre de 201
 • del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit dels projectes col·lectius territorials i sector
 • TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupa
 • TRE/64/2010, d’11 de febrer, de modiicació de l’Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració lab
 • GAP/62/2010, d’11 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equi
 • TRE/45/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el sistema d’ajuts econòmics per donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions
 • TRE/357/2010, de 12 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació per a l’any 201
 • Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las em
 • TRE/47/2010, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per inançar cursos de
 • Resolución de 1 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2010, de subvenciones públ
 • ASC/190/2010, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals – polítiques dones
 • TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per
 • TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i
 • TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada
 • ORDRE TRE/532/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica l’article 22 de l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proje
 • RESOLUCIÓ TRE/3481/2009, de 9 de desembre, per la qual s’obre nova convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de supo
 • ORDRE TRE/527/2009, de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als serveis de su
 • RESOLUCIÓ TRE/3482/2009, de 24 de novembre, de convocatòria per als anys 2010-2011 per a la concessió de determinades subvencions previstes a l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’apro
 • RESOLUCIÓ IUE/3383/2009, de 12 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia de préstecs mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, dese
 • TRE/3076/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modiiquen els imports màxims
 • TRE/471/2009 16 octubre, bases reguladores per concessió d ajuts extraordinaris, foment de la integració laboral de persones amb discapacitat en Centres especials de Treball
 • IUE/469/2009, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la
 • IUE/3044/2009, de 14 d’octubre, d’atorgament dels premis de la Generalitat de
 • Orden EDU/2901/2009, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un master oficial por parte de titulados unive
 • ECF/458/2009, de 21 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per finançar projectes d’atracció de talent emprenedor i directiu (2009-2010) i d’aprovació
 • RESOLUCIÓ IUE/2942/2009, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions en la modalitat de formació, assessorament i acompanyament destinades a donar suport a empres
 • ECF/457/2009, de 20 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de justicació de les subvencions previst a l’Ordre ECF/252/2009, de 30 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la conces
 • Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación d
 • Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
 • Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para la aprobación de proyectos de i
 • TRE/2905/2009, de 16 d’octubre, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria i la dotació pressupostària de l’àmbit sectorial de referència del metall que estableix l’article 8 de la Resolució TR
 • TRE/2904/2009, de 15 d’octubre, sobre ampliació dels imports màxims destinats a les subvencions del programa Forma i Contracta per a l’any 2009
 • TRE/2431/2009, de 7 de setembre, per la qual es modiica el termini d’execució de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriamen
 • Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
 • Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
 • IUE/2182/2009, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia de préstecs per a noves empreses de base tecnològica (préstecs NEBT) per a l’any 2009.
 • TRE/2168/2009, de 27 de juliol, per la qual es modiica l’article 45 de la ResolucióTRE/653/2007, de 27 de febrer, es tanca el termini de presentació de sol·licituds de qualifcació i s’obre la convocat
 • TRE/367/2009, de 20 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afectats per expedients de su
 • TRE/351/2009, de 7 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de sub
 • TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, espe
 • TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”
 • TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans d’ocupació i per a le
 • TRE/199/2009, de 8 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les
 • GAP/154/2009, de 27 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de teletreball, foment de les tecnologies de la informació i
 • Convocatòria per a l’any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels AODL
 • TRE/845/2009, de 23 de març, per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a l’establiment d’un projecte per al foment de la igualtat d’oportunitats ent
 • TRE/845/2009, de 23 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de la figura de l’Agent per la igualtat d’oportunitats e
 • TRE_782_2009, de 19 de març, per a la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació sectorial per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar.
 • TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma.
 • TRE/98/2009, de 3 de març, per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional en els centres especials de treball.
 • TRE/97/2009, de 3 de març, per a subvencions pel foment de la integració de persones amb discapacitat en centres especials de treball
 • TRE/84/2009, de 5 de març per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009
 • Convocatoria 1/2009 para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
 • ASC/361/2009, de 10 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants, 2009.
 • ASC/35/2009, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases que regeixen les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.
 • TRE/150/2009, de 29 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions per als projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada per a l’any 2009.