Història

ELS SEUS ORÍGENS

A partir de l’any 1997, es conforma el Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental, constituït pels 23 ajuntaments, les patronals i els sindicats de la comarca, amb la coordinació del Consell Comarcal. Es tractava d’una experiència pionera i innovadora d’àmbit europeu, de cooperació entre les administracions locals i els agents econòmics i socials. A partir de l’any 2001, se subscriuen els Pactes Locals per l’Ocupació de Sabadell i de Terrassa.

El 14 de febrer de 2005, el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) aprovà les bases per a un nou model de gestió descentralitzada de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO).
Aquest estava basat en quatre principis bàsics: primer, la descentralització de les PAO; segon, la concertació publicoprivada; tercer, la dimensió local iterritorial de les polítiques en el marc d’una estratègia global per a Catalunya; i quart la seguretat jurídica per a les persones i empreses usuàries. Així mateix, el Consell de Direcció va escollir els consorcis territorials com la fórmula organizativa mes adecuada per descentralitzar les PAO en el territori.

Durant l’any 2005 el Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental, conjuntament amb els pactes locals de Sabadell i Terrassa, promouen la constitució d’un consorci realitzant diversos estudis, treballs tècnics i simulacions, que culminen en una proposta d’estatuts i model de programació que compta amb el suport del SOC.

El mes de juliol de 2006 es fa l’acte de constitució del Copevo amb l’aprovació dels estatuts i del model de programació i funcionament. El 24 de novembre de 2006, es subscriu el conveni marc entre el Copevo i el SOC, així com el primer conveni específic.

El conveni marc té com a objectiu l’establiment dels elements bàsics de la relació entre amb dues institucions per a la previsió de les polítiquesactives d’ocupació que el Copevo assumeix a la comarca del Vallès Occidental.

Fruit d’aquest conveni marc i amb la participació dels agents implicats, s’elaborà el Pla d’acció per a l’any 2006, signat el mateix 24 de novembre, que va permetre el desenvolupament de diferents mesures i programes per dur a terme els anys 2006 i 2007.

APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC VALLÈS AVANÇA

Durant el 2007, els membres consorciats aborden diversos treballs per tal de configurar un Pla Estratègic que serveixi com a model de referència per al nou període de programació 2008-2013

El Pla estratègic que es proposa parteix de la situació so¬cioeconòmica i formula propostes del paper, programes i eines del Copevo, a la vista d´un conjunt de reptes que, per al desenvolupament econòmic i l´ocupació mereixen ser afrontats conjuntament pels principals actors del territori.

El gener de 2008 s’aprova el Document d’Acord del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013 amb una posada en marxa i execució progressives i es determina el desenvolupament de plans d’actuació específics amb el desplegament de programes i accions concretes.

El mateix gener de 2008, s´aprova el protocol de relacions entre el SOC i el Copevo s´aprova el protocol de relacions entre el SOC i el Copevo per el desenvolupament d´un programa integral de polítiques d´ocupació durant el període 2008-2009, que culmina amb l´aprobació del conveni de colaboració i la signatura del Document d´Acord del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013 del 30 d´abril de 2008.

El darrer semestre del 2009, amb la participació de les institucions membres i a partir de l´anàlisi del nou cicle,s´examinen els canvis en la situació socioeconòmica, els resultats dels treballs realitzats en l´anterior Pla d´Actuació i el desenvolupament del Pla Estratègic.

Fruit d´aquest treball, a partir dels components del Pla Estratègic, s´elabora el document del Pla d´Acció 2010-2011 del Vallès Avança, amb nous reptes socioeconòmics, programes i actuacions.