Finalitats i funcions

Les finalitats del consorci són les següents:

 1. El foment i desenvolupament dels programes, serveis i actuacions adreçats a millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones, l’anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits, així com la programació, gestió, justificació i avaluació de les activitats a desenvolupar per tal de donar-hi resposta
 2. La promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l’entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques.
 3. La cooperació de totes les entitats consorciades i el suport a les entitats, empreses i institucions que hi col·laboren per assolir una més gran eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de les polítiques públiques esmentades en els apartats anteriors.

Per a l’assoliment de les seves finalitats, el Consorci té com a funcions principals les següents:

  • Promoure l’estudi, l’anàlisi i l’elaboració de projectes en relació als nous temes centrals per a l’ocupació i el desenvolupament econòmic, en particular: l’estabilitat en l’ocupació, la reducció dels riscos laborals, la igualtat d’oportunitats per accedir al mercat laboral, la competitivitat de les empreses, la productivitat, les infraestructures, la recerca, la formació i la innovació.
  • Programar, gestionar, justificar, avaluar i aprovar les mesures necessàries per a l’execució de les polítiques actives d’ocupació que es realitzin en l’àmbit territorial del consorci, inclosos els convenis de col·laboració i les subvencions, en aplicació del principi de gestió descentralitzada d’aquestes polítiques i en el marc del Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació que elabora el Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Establir els oportuns convenis i/o contractes programa amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i qualsevol altre organisme de la Generalitat concorrent amb la seva finalitat.
  • Prestar serveis ocupacionals mitjançant convenis i/o contractes amb entitats cooperadores i col·laboradores, amb les quals es contractarà o conveniarà amb subjecció als criteris de lliure concurrència, transparència i publicitat.
  • Controlar i fer el seguiment de tots els compromisos assumits en el marc de la seva relació formal amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i elaborar tots els informes que, en relació amb aquesta matèria, aquest li requereixi.
  • Avaluar el resultat de les accions realitzades en el seu àmbit territorial.
  • Informar i elaborar documents que el Servei d’Ocupació de Catalunya li requereixi per a la definició dels processos estratègics i, concretament, per a l’establiment d’un Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació.