Informació socioeconòmica

El COPEVO té com a funció promoure l’estudi, l’anàlisi i l’elaboració de projectes en relació als nous temes centrals per a l’ocupació i el desenvolupament econòmic. Per al seu desenvolupament es realitzen tasques d’observació permanent de l’evolució socioeconòmica i es completa amb l’elaboració d’estudis i informes específics segons les necessitats detectades o els projectes en curs.

Amb la voluntat de posar a disposició del territori informació ràpida i rellevant els productes estàndards que s’elaboren tenen per objectiu concretar i sintetitzar aquells aspectes més importants que requereixen un anàlisi continuat, mentre que els estudis tenen l’objectiu d’aprofundir en alguna temàtica rellevant pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca.